skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org

Política de Privacitat

A través del present avís, AIS PRO-JUVENTUD informa als usuaris de la Web www.ais-info.org, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a AIS PRO-JUVENTUD les dades personals que li son sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació dels diversos serveis que s’ofereixen dins de l’àmbit del disseny web, del màrqueting digital i serveis relacionats.

Només demanem nom i correu electrònic per a poder respondre a les consultes que se’ns facin via formulari de contacte o mitjà similar. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractats atenent les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Responsable del tractament

AIS, representada per Vega González Bueso i amb el Delegat de Protecció de Dades, Juan José Santamaría, amb seu al carrer del Forn, 7-9, local, 08014 Barcelona, amb número de CIF: G08774424. Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser, consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., poden escriure’ns al correu electrònic de contacte ais@ais-info.org.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
 • Manteniment de la relació que si escau s’estableixi.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixi contractar.
 • Comunicacions relacionades amb els nostres productes i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessariès per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Legitimació del tractament

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per Vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat. Podrà revocar aquest consentiment en   qualsevol moment tal com es detalla més endavant  en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades

Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferides a països fora de l’Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.

Drets dels interessats

Pot dirigir una comunicació per escrit al domicili social d’AIS PRO-JOVENTUD o a l’adreça de correu electrònic indicada més amunt, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d’accés:

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:

 1. les finalitats del tractament
 2. les categories de dades personals de què es tractin
 3. els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
 4. de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini
 5. l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament
 6. el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
 7. quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 8. l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

Dret de rectificació:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusiu mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera
 2. l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
 3. l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2
 4. les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
 5. les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
 6. les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1.

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica d’aquestes.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

Dret a la limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos
 2. el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
 3. el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
 4. l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l’apartat 1 serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

Dret d’oposició:

L’interessat tindrà dret a oposar-se  qualsevol moment, por motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat  el que es disposa  ho article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l’elaboració de perfiles sobre la base d’aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l’interessat s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fines.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’ article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada por raons d’interès públic.

Dret de portabilitat de dades:

L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:

 1. el tractament estigui basat en el consentiment conformement a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i
 2. el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici del dret esmentat en l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

La Web de www.ais-info.org conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. AIS PRO-JOVENTUTD no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l’interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té qualsevol dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot escriure’ns al següent correu electrònic: ais@ais-info.org.

Política de Cookies

Una cookie és un fitxer que es descarrega en l’ordenador/telèfon intel·ligent/tablet de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, però no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies. Pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que rebrà una cookie. Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.ais-info.org.

AIS PRO-JOVENTUD utilitza cookies pròpies per a gestionar els diferents serveis que ofereix a l’usuari, i en funció de la seva finalitat podem distingir entre:

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis: Són aquelles que permeten, al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Segons el Grup de Treball de l’Article 29, en el seu Dictamen 4/2012, ha interpretat que entre les cookies exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l’article 22.2 de la LSSI, estan les utilitzades per a permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i aquelles utilitzades estrictament per a prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari, estant aquelles que tenen per finalitat:

 • Cookies «entrada de l’usuari».
 • Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió).
 • Cookies de seguretat de l’usuari (per exemple, per a detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc web).
 • Cookies de sessió de reproductor multimèdia.
 • Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega.
 • Cookies de personalització de la interfície d’usuari.
 • Cookies de complement (plug-in) per a intercanviar continguts socials.

Les cookies de sessió i d’entrada d’usuari es solen utilitzar per a rastrejar les accions de l’usuari en emplenar els formularis en línia en diverses pàgines o com a cistella de la compra, per a fer el seguiment dels articles que l’usuari ha seleccionat en prémer un botó.

Si es desactiva l’acceptació de les cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari, no podrà consultar i/o rebre correctament els continguts i serveis de www.ais-info.org ni interactuar en les xarxes socials.

A continuació, es relacionen les cookies utilitzades en www.ais-info.org:

Cookies pròpies

 • Estrictament necessàries
 • Finalitat: Serveixen per a oferir serveis o recordar configuracions per a millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc web, com l’idioma.
 • Cookies de tercers

Analítiques

 • Google Analytics
 • Finalitat: Informes estadístics sobre el trànsit del lloc web, la seva audiència total i l’audiència en una determinada campanya publicitària.
 • Dades: Nombre de visites, pàgines o seccions visitades, temps de navegació, país des d’on es fa la consulta, detalls sobre els navegadors usats.

        Social

 • Youtube
 • Finalitat: Mesurar l’audiència dels audiovisuals allotjats en aquest canal.
 • Dades: Nombre de visualitzacions.
 • Facebook
 • Finalitat: Mantenir informats als seguidors en aquesta xarxa de les novetats.
 • Dades: Nombre de visites, comentaris i interaccions.
 • Linkedin
 • Finalitat: Mesurar l’audiència i els seguidors.
 • Dades: Nous contactes (si n’hi hagués) i visualitzacions realitzades pels usuaris
 • Cookie de Google Maps, segons el que es disposa en la seva política de privacitat i ús de cookies.

AIS PRO-JOVENTUD també utilitza les cookies analítiques del servei de Google Analytics per a l’anàlisi del nostre lloc web. Aquestes cookies s’utilitzen per a recollir informació sobre l’ús del nostre lloc web per part dels visitants, utilitzant la informació per a facilitar i millorar la navegació. La desactivació d’aquestes cookies no afectarà la funcionalitat de www.ais-info.org

Google Analytics és l’eina d’analítica de Google que ajuda als llocs web i als propietaris d’aplicacions a entendre la manera en què els seus visitants interactuen amb aquestes. Pot utilitzar un conjunt de cookies per a recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Vegi més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat.

Algunes parts de la Web es poden connectar amb diverses xarxes socials, com per exemple Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., per la qual cosa haurà de consultar la política de cookies que aquestes ofereixin en cada cas abans d’utilitzar els seus serveis.

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. A continuació, li indiquem els links dels principals navegadors on expliquen com fer-ho:

Aquests navegadors estan sotmesos a constants actualitzacions i modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador actual. També és possible que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, per la qual cosa haurà de consultar l’ajuda del seu navegador per a configurar l’ús de cookies.

Si volgués retirar el seu consentiment en qualsevol moment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet.

La present Política de Cookies té per finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en www.ais-info.org. En cas que vulgui més informació sobre l’ús de les cookies podrà sol·licitar-lo per correu electrònic a ais@ais-info.org.

AIS PRO-JUVENTUD | Tots el drets reservats

Back To Top