skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades:

El titular d’aquesta website és AIS PRO-JOVENTUD, amb seu al carrer del Forn, 7-9, local, 08014 Barcelona, ​​amb número de CIF: G08774424. Correu electrònic de contacte ais@ais-info.org.

La informació continguda en www.ais-info.org constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix AIS PRO-JOVENTUD en l’àmbit de la Salut Mental.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.ais-info.org exigeix ​​l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.ais-info.org estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’AIS PRO-JOVENTUD, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, AIS PRO-JOVENTUD, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per AIS PRO-JOVENTUD.

AIS PRO-JOVENTUD vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part d’AIS PRO-JOVENTUD. No obstant això, es comunica que, en el cas que AIS PRO-JOVENTUD sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa que sigui aplicable relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull AIS PRO-JOVENTUD al formulari de contacte seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada pel que fa a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra política de privacitat.

AIS PRO-JOVENTUD ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

 DADES EN XARXES SOCIALS

AIS PRO-JOVENTUD disposa de perfils en diferents xarxes socials, de manera que hem d’advertir a l’usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils han de ser conegudes per tots aquells usuaris que també interactuïn en aquest perfil o que simplement ho consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils d’AIS PRO-JOVENTUD són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de ser objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa de l’servei. Us recomanem que consulteu les polítiques de privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a AIS PRO-JOVENTUD, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa mal o ofèn a tercers.

AIS PRO-JOVENTUT només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

AIS PRO-JOVENTUD no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, AIS PRO-JOVENTUD no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web d’AIS PRO-JOVENTUT conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. AIS PRO-JOVENTUD no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

AIS PRO-JOVENTUD no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.ais-info.org i / o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

AIS PRO-JOVENTUD es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per AIS PRO-JOVENTUD i, si no , els enllaços que s’estableixin a aquest web hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

AIS PRO-JOVENTUD procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic ais@ais-info.org.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.ais-info.org

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA 

AIS PRO-JOVENTUD es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

AIS PRO-JOVENTUD es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

Llei aplicable i jurisdicció 

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

AIS PRO-JOVENTUD | Tots els drets reservats

Back To Top